Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt
neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2
viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või
enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja, kes on
eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000
eurot.

Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse
taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele,
peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust
sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud
toetuse kasutamise aruande.Toetuskõlblikud tegevused:

*       eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti
eluaseme tehnosüsteemide – või võrkude rajamine, muutmine või asendamine
*       eluaseme renoveerimine
*       ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või
ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud
kulude katmine
*       eluaseme soetamine leibkonnale
*       eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine

Nõuded taotlejale:

*       Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad),
eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt neli
kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt.
*       Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud
rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi.
*       Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu
elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud
rahvastikuregistris samale aadressile.
*       Taotleja või tema kuni 19-aastane laps on toetuse aluseks oleva
eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks enne
toetuse väljamaksmist.
*       Taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv
kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või
majaosad, mis on omavahel ühendatud.
*       Taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmine maksustatav tulu
leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt
eraldatud toetus.
*       Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus
füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti
väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade
katteks ja/või kelle kinnisvara on arestitud.

Nõutavad dokumendid:

*       taotlus
*       taotleja(te) isikuttõendava dokumendi koopia
*       ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust
juhendi punktis 1.3.5 toodud nõuetele
*       koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja, võõrasvanemaks määramise
otsusest
*       taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2013 ja 2014 aasta
tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat internetipangast), täisealiste
leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad
kohase välisriigi maksuametist
*       juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud,
siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2013 ja 2014 aastal saadud maksustatava tulu
või selle puudumise kohta

Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea esitama
v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris.

Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:

Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine,
tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:

*
<http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Ehi
tustoode_eelarve_2014.xls> ehitustööde eelarve
*       hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis
sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid
*       hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui
projektis sisalduvad tööd tehakse ise

Eluaseme soetamine:

*
<http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Soo
vitava_elamispinna_kirjeldus_2014.doc
> soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu
märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord,
sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus,
kirjeldusele lisatakse fotod või internetiaadress fotode leidmiseks
internetist

Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:

*       krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud
laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu
sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa,
igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil  <mailto:toetused@kredex.ee>
toetused@kredex.ee või paberkandjal AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana
aadressil SA KredEx „Kodutoetus“, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri  poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus
lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on
kättesaadavad KredExi
<http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasteri
kastele-peredele-2/
> kodulehel .

Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib
KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult
omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise vajaduse,
sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna
liikmelisuse kohta.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667
4109, 667 4110.