PÕHIKIRI

TALLINNA JA HARJUMAA LASTERIKASTE PEREDE LIIT
PÕHIKIRI

Kinnitatud volinike koosoleku otsusega 06.06.2014.a.

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi "ühing") nimeks on Tallinna ja Harjumaa
Lasterikaste Perede Liit, mis on asutatud 22.05.2009.a ja kandis kuni 19.05.2011.a
nime Tallinna Lasterikaste Perede Liit.

1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa.

1.3 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses
juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest
õigusaktidest.

1.4 Ühing on vabatahtlikult ühinenud nelja ja enama lapsega perede ühendus.

1.5 Ühing tegutseb avalikes huvides.

1.6 Ühingu tegevuse eesmärgiks on :
1.6.1 liikmete ühishuvide kaitsmine,
1.6.2 paljulapselistele peredele aineliste vahendite hankimise ja ratsionaalsele
kasutamisele kaasaaitamine,
1.6.3 paljulapselistele peredele finantsiliste toetuste hankimine,
1.6.4 lastega perede huvide kaitse,
1.6.5 paljulapseliste perede olukorra analüüs ja vajadusel vastava informatsiooni
avalikustamine,
1.6.6 ühingu perede tervislikele eluviisidele, loovuse arendamisele, silmaringi
laiendamisele kaasaaitamine võimaluste piires,
1.6.7 eetiliste ja esteetiliste väärtuste propageerimine, nende edasiandmine
lastele,
1.6.8 koolitus, õppe-ja nõustamissuunitlusega suurte perede kokkutulekukute
organiseerimine,
1.6.9 lastele laagrite korraldamine,
1.6.10 põlvkondade kultuurilise järjepidevuse säiltamine;
1.6.11 lasterikaste perede kaudu eestluse kindlustamine (propageerimine),
1.6.12 lastega perekonna ühiskondliku staatuse tõstmine,
1.6.13 sidemete arendamine teiste Eesti organisatsioonidega ning teiste riikide
organisatsioonidega.

1.7 Oma eesmärkide saavutamiseks ühing :
1.7.1 korraldab ja viib läbi tasuta ja tasulisi üritusi,
1.7.2 rendib vara,
1.7.3 tegeleb kirjastamisega,
1.7.4 korraldab konkursse,
1.7.5 korraldab loteriisid,
1.7.6 teeb ettepanekuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitele suurte perede
probleemide osas, otsides võimalusi seadlusandluse parendamiseks laste
tervist, heaolu, haridust ja arengut puudutavates küsimustes,
1.7.7 võtab osa konkurssidest ja projektidest, mis on pere arengut, heaolu ja
tervist edendavad,
1.7.8 võtab vastu toetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

1.8 Ühingu eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu
saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on :
1.8.1 liikmete hääleõigsuse võrdsus;
1.8.2 liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
1.8.3 liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;
1.8.4 liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.9 Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on
iseseisev bilanss ja oma sümboolika.

1.10 Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab
kohustuste täitmise eest oma liikmemaksu piires.

1.11 Ühing on asutatud määramata ajaks.

2 LIIKMELISUS

2.1 Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu
asutamisel kinnitatud põhikirja.

2.2 Ühingu liikmeteks on nelja- ja enamalapselised pered, kes on Eesti Vabariigi
kodanikud.

2.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, samuti korraldab juhatus liikmete
arvestust.

2.4 Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.

2.5 Liige võib ühingust välja astuda, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega
vähemalt üks (1) kuu.

2.6 Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2.7 Ühingu liikmelisus on seotud osamaksuga liikmeks asumisel tasutakse ühekordse
maksena ühingusse sisseastumismaks ning igaaastaselt juhatuse poolt kinnitatud
liikmemaks.

2.8 Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema surma korral.

2.9 Ühingu liige võidakse juhatuse poolt ühingust välja arvata, kui ta :
2.9.1 ei tasu kindlaks määratud ajaks ettenähtud osamaksu;
2.9.2 korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel
määral;
2.9.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille
tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.10 Liikme väljaarvamisel ühingust talle osamaksu ei tagastata.

2.11 Juhatuse otsusel liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühingu
üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist
üldkoosoleku poolt.

2.12 Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.

3 LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.

3.1 Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva
põhikirjaga.

3.2 Ühingu liikmel on õigus :
3.2.1 osa võtta üldkoosolekust;
3.2.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.3 saada teavet ühingu tegevuse kohta;
3.2.4 astuda ühingust välja;
3.2.5 kasutada ühingu sümboolikat vastavalt statuudile;
3.2.6 taotleda ühingult ainelist ja materiaalset abi;
3.2.7 kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.3 Ühingu liige on kohustatud:
3.3.1 täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid
3.3.2 õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja
tähtajal;
3.3.3 hoidma ja säästlikult kasutama ühingu vara.
3.3.4 ühingu vara rikkumise või hävitamise korral hüvitama kahju.

3.4 Ühingu liikmel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust liikme varale.

3.5 Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

3.6 Ühingu liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluste
alustamist või lõpetamist.

4 JUHTIMINE.

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud
kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.

4.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei
ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi
pädevusse.

4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub :
4.3.1 põhikirja muutmine;
4.3.2 eesmärgi muutmine;
4.3.3 juhatuse liikmete määramine;
4.3.4 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
4.3.5 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja
määramine;
4.3.6 juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine;
4.3.7 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine;
4.3.8 sisekorraeeskirjade kinnitamine;
4.3.9 eelmise majandusaasta eelarve täitmise aruande ja järgmise aasta
tegevuskava kinnitamine;
4.3.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjaga
antud ühingu teiste organite pädevusse.

4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt ¾
liikmetest ja käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.

4.5 Ühingu liikmete suure arvu korral täidab üldkoosoleku ülesandeid seaduses määratud ulatuses ühingu liikmete poolt ja liikmete seast üldkoosolekul seaduses ette nähtud korras valitud volinike koosolek. Ühingu volinikeks valitakse 30(kolmekümne) ühingu liikme seast vähemalt 1(üks) volinik.

4.6 Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.

4.7 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses. Juhatuse
liikmete arv on üks kuni kolm isikut, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt
ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat ühingu liikmete hulgast ja
kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.

4.8 Juhatus teeb otsuseid juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolekud viiakse läbi
vastavalt vajadusele. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees. Kokkukutsumise
võivad personaalselt algatada juhatuse liikmed, kui selle poolt on 50% juhatuse
liikmetest.

4.9 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse
liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle
poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal liikmel on üks hääl.

4.10 Koosolekud protokollitakse, protokoll allkirjastatakse juhatuse ja protokollija
poolt.

4.11 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

4.12 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul, kui seda nõuab
kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ¼ ühingu liikmetest.

4.13 Kui juhatus ei kutsu volinike koosolekut käesoleva põhikirja punktis

3.12.nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad volinike koosoleku kokku kutsuda
samas korras juhatusega.

4.14 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja
on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5 TEADETE EDASTAMINE

5.1 Ühingu teated oma liikmetele edastatakse e-posti teel.

5.2 Ühingu teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse otsusega.

6 MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS.

6.1 Ühingu vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara
kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse
majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

6.2 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku
isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

6.3 Ühingu halduskulud ei või ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja
põhikirjaliste eesmärkidega.

6.4 Ühing ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele
suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.

7 KONTROLL JA REVIDEERIMINE.

7.1 Ühingu üldkoosolek võib valida revisjonikomisjoni kaheks aastaks.

7.2 Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi
revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma
vajalikku teavet.

7.3 Revidendiks või audiitoriks ei või olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

7.4 Revisjonikomisjoni olemasolu korral viiakse revisjon läbi vähemalt kaks (2) nädalat
enne aastaaruande kinnitamist üldkoosoleku poolt.

8 MUUD TINGIMUSED.

8.1 Ühing lõpetatakse :
8.1.1 üldkoosoleku otsusega;
8.1.2 ühingu pankroti puhul;
8.1.3 liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud korras;
8.1.4 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga
ettenähtud organite liikmeid;
8.1.5 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

8.2 Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu
võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud
liikmetest.

8.3 Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses
ettenähtud korras ja viisil.


8.5 Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses
sätestatut.